سامان مختاری

1362- خرم آباد
سامان مختاری
آموخته ها و تجربه ها

فارغ التحصیل کارشناسی حقوق

پرونده هنری

تصویربردار:

مستند مسابقه فرمانده

مستند مسابقه ضدگلوله

مستند خاطرات موتورسیکلت

مستند هویدا

مستند طیب

مستند مرشد چلویی

مستند ریاضت تا سیاست

مستند شهید کاراپتیان

مستند جنگل در تصرف ابرها

مستند دوباره زندگی

مستند رویای بازگشت

مستند عاشورای منا

مستند کفش غیر ملی

مستند سه سال و سه روز

مستند شورش علیه سازندگی

مستند روایت سیل

مستند اسدالله علم مردی برای تمام فصول

مستند شهید نواب

مستند آقا مرتضی

مستند ساز دهنی

رئالیتی شو بریم بسازیم
…..

پژوهشگر:

مستند خاطرات موتورسیکلت

سرزمین سواران

کارگردان:

سرزمین سواران

آثار مرتبط

اخبار مرتبط