شریعتی بدون روتوش

شریعتی بدون روتوش

شریعتی بدون روتوش

شریعتی بدون روتوش

مستند شریعتی بدون روتوش، نگاهی متفاوت دارد به زندگی دکتر علی شریعتی، و تلاش می کند با گفتگو با موافقان و مخالفان وی، به مجموعه ای از ابهامات مختلف پیرامون شخصیت و زندگی دکتر شریعتی بپردازد.

عوامل