سربازخانه

مستند سربازخانه با نگاهی متفاوت، به زندگی سربازان در یک دوره آموزشی در یکی از پادگان های ارتش می پردازد.

عوامل