ریاضت تا سیاست

ریاضت تا سیاست

ریاضت تا سیاست

ریاضت تا سیاست

مستند ریاضت تا سیاست به زندگی نامه و بررسی رویدادهای زندگی دکتر ابراهیم اسرافیلیان از جمله کسب عنوان مرد علمی جهان و انزوای وی در اثر حوادث سیاسی می پردازد.

عوامل