درخت سفید

درخت سفید

درخت سفید

درخت سفید

«درخت سفید»، مستندپرتره ای درباره دكتر غلامرضا بسكی، طبيبی طبيعت شناس است كه سلامتی اش را مديون عادات تغذيه ای خود در گياه خام خواری می داند. توجه او به طبيعت و محيط زيست و ارتباطش با مردم، از نكات برجسته شخصيت اوست.

عوامل