محاکمه مصدق

محاکمه مصدق

محاکمه مصدق

محاکمه مصدق

مستند محاکمه مصدق، روایتی از محاکمه دکتر محمد مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، در دادگاه نظامی است.

عوامل