نظرات تماشاچیان مستند «تاریخ صدور» در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت

نظرات تماشاچیان مستند «تاریخ صدور» در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت

۲۴ آذر ۱۳۹۷