شبیه سازی آقای زرد

«شبیه سازی آقای زرد» مستندی کوتاه، درباره رمزو رازهای پیرمردی زردپوش است که در شهر جنگ زده حلب سوریه زندگی می کند.

عوامل