پایتخت

تماشای مستند در...

در این اثر بلند به ایده انتقال پایتخت پرداخته می شود.

سابقه مطالعات انجام شده، معضلات و تهدیدات تهران، فرصت ها و مزیت های تهران، تاریخ تهران، تجربیات کشورهای دیگر در انتقال پایتخت و راه حل ساماندهی، مورد بررسی قرار گرفته است.

عوامل