ملاقات در مدار بسته

ملاقات در مدار بسته

ملاقات در مدار بسته

تماشای مستند در...

ملاقات در مدار بسته

امام، چند روز قبل از ارتحالشان در بیمارستان بستری بودند و دوربین مدار بسته ای دائما ایشان را نظاره می کرد. تصاویر این دوربین، لحظات خاصی را رقم زده است.

مستند ملاقات در مدار بسته، روزهای بستری شدن امام خمینی (ره) در بیمارستان از نگاه دوربین مدار بسته اتاق ایشان را به تصویر کشیده است.

 

عوامل