ژیوای

مستند ژیوای از مجموعه مستند یکی از ما 2، به فعالیت های یک گروه داوطلب حمایت از محیط زیست در کردستان می پردازد که به خاموش کردن آتش در جنگل ها مشغول هستند.

عوامل