ریتم کند

ریتم کند

مستند «ریتم کند» به زندگی و مسایل یک بیمار مبتلا به سندرم داون می پردازد..

عوامل