ناقوس دریا

ناقوس دریا
تماشای مستند در...

ماهیگیران جنوب به خاطر صید ترال در خلیج فارس، اجبارا به آب های دور و‌ پرخطرتر می روند؛ خانواده های صیادان چندروزی است هیچ خبری از مردان خود ندارند… .

مستند «ناقوس دریا» روایتی تلخ از ماجرای درگیری صیادان ایرانی با دزدان دریایی سومالیایی و اسارت آنهاست.

عوامل