آن مرد دیگر در را باز نکرد

آن مرد دیگر در را باز نکرد

آن مرد دیگر در را باز نکرد

آن مرد دیگر در را باز نکرد

وهم و خیال همیشه رفیق دیرینه تنهایی بوده. اما سرانجام ِ تنهایی، توهم و تخیل، برای یک هنرمند نویسنده، محتوم نیست. گاهی خوب. گاهی بد.

فیلم مستند «آن مرد دیگر در را باز نکرد»، قصه زندگی مردی است که در تنهایی زاده شد. در تنهایی رشد کرد و بزرگ شد. در تنهایی گریست. در تنهایی سفر کرد. در تنهایی خواند. در تنهایی نوشت و عاقبت در تنهایی مرد. هر روز تنهایی، هر شب تنهایی و همیشه خانه به دوش.

این فیلم با نگاهی روانشناختی به جنبه های گوناگون، قصد دارد تا مؤکدٱ تاکید کند که چگونه می شود از حسرت ها و حقارت های دوره کودکی ، انگیزه ای ساخت بسیار قوی برای جبران آن حقارت ها، آنقدر که به نقشی تاریخ ساز بدل شد.

عوامل