خانه مستند

خانه ای برای مستند و مستندسازان

مهدی جبین شناس

1364
مهدی جبین شناس
آموخته ها و تجربه ها

فعالیت در زمینه های تدوین و کارگردانی فیلم های مستند و مستندمسابقه های مختلف (رئالیتی شو) و …

پرونده هنری

کارگردان:

مجموعه مستند «نبردهای فانتوم»

مستند مسابقه «خانه‌ما»

مستند مسابقه «فرمانده»

مستند مسابقه «بدسفر»

عضو تیم طراحی:

مستند مسابقه «فرمانده»

مستند مسابقه «بدسفر»

تدوینگر:

مجموعه مستند «نبردهای فانتوم»

مستند «نبردهای تامکت»

مستند «متهمین دایره بیستم»

مستند مسابقه «فرمانده»

مستند مسابقه «بدسفر»

تحسین شده برای

مستند متهمین دایره بیستم:

برنده بهترین تدوین از جشن مستقل سینمای مستند ایران

گالری تصاویر

آثار مرتبط

اخبار مرتبط