پلاک ایران

پلاک ایران

پلاک ایران

پلاک ایران

مستند پلاک ایران، جنگل های شمال و کویر مرکزی ایران را با رویکرد طبیعت گردی به تصویر کشیده است.

عوامل