میرزا جواد

میرزا جواد
تماشای مستند در...

مستند میرزا جواد، روایتی از ورود عکاسی به ایران و استفاده آن توسط دربار قاجار است.

در برهه‌ای از تاریخ ایران که مشروطیت ظهور کرده است، عکاسی به وسیله‌ای مبارزاتی در دست مشروطه خواهان تبدیل می‌شود و با فتح تهران توسط مبارزان مشروطه‌خواه، به اوج تاثیرگذاری‌اش می‌رسد.

عوامل