حلب، شهری که بود

حلب، شهری که بود

حلب، شهری که بود

حلب، شهری که بود

«حلب شهری که بود» به وضع موجود و زندگی مردم سوریه به‌ویژه مردم شهر حلب که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین شهر‌های سوریه است در دوران پس از جنگ می‌پردازد.

عوامل