نامه های کارستن

نامه های کارستن

نامه های کارستن

تماشای مستند در...

نامه های کارستن

کارستن، خلبان آلمانی است که در سال 1320 برای جاسوسی در زمان جنگ جهانی دوم وارد ایران می شود. او برای همسرش لیانا که در برلین ساکن است نامه هایی می نویسد.

عوامل