روایت فرهت

روایت فرهت

روایت فرهت

روایت فرهت

روایت فرهت، پرتره دکتر احمد شاه فرهت، تبعه افغانستانی مقیم مشهد است که پس از ادامه تحصیل در ایران، سالهاست که در شهر مشهد به عنوان پزشکی مشهور و محبوب و حاذق در حال فعالیت می باشد.

عوامل