عامه پسند

عامه پسند

عامه پسند

عامه پسند

مستند عامه پسند، روایتی از زندگی و آثار استاد «صادق صندوقی» نقاش خاطره هاست.

ایشان تصویرگر بسیاری از کتاب های کودکان و نوجوانان مثل رمان های ژول ورن و … بوده است.

عوامل