صبح روز هشتم

صبح روز هشتم

صبح روز هشتم

صبح روز هشتم

مستند صبح روز هشتم، برای اولین بار یک روز از فعالیت خادمین حرم رضوی را با ثبت تصاویر مکان‌هایی که تاکنون مردم عادی امکان حضور در آنها را نداشته‌اند، روایت می کند.

عوامل