زندگی دیگران

زندگی دیگران

زندگی دیگران

زندگی دیگران

مجموعه مستند زندگی دیگران، با بررسی سبک زندگی اقتصادی مردم چهار کشور اروپایی آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه، دلیل سرعت پیشرفت این کشورها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی از نگاه ایرانیان مهاجر به تصویر کشیده شده است.

عوامل