شهر زیبای من

شهر زیبای من

شهر زیبا سنگینی وظیفه است در امتداد انسانیت، شهر زیبا جایی نیست که بشود پیدا کرد، شهر زیبا را باید ساخت….

مستند شهر زیبای من به معرفی یک جوان کم توان ذهنی پرداخته و از مشکلات او در جامعه می گوید.

عوامل