بازگشت نازی

بازگشت نازی
تماشای مستند در...

مستند بازگشت نازی به بررسی دلایل رشد راست افراطی در اروپا و تاثیر آن بر مهاجرت و اسلام ستیزی می پردازد.

عوامل