علی تقی گندمکار

علی تقی گندمکار

علی تقی گندمکار

1371- دزفول

اخبار مرتبط