سیدحسین محمودی فرد

سیدحسین محمودی فرد

1366- اهواز
سیدحسین محمودی فرد
آموخته ها و تجربه ها

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده صدا و سیما

فعالیت حرفه ای در زمینه های مستندسازی، کارگردانی، نویسندگی، تدوین و …

پرونده هنری

کارگردان:

مجموعه سه قسمتی «رفقای آمریکایی»

مجموعه چهار قسمتی «انجمن»

مجموعه سه قسمتی «تمام مردان رئیس جمهور»

تدوینگر:

مجموعه سه قسمتی «رفقای آمریکایی»

مجموعه چهار قسمتی «انجمن»

مجموعه سه قسمتی «تمام مردان رئیس جمهور»

پژوهش:

مجموعه سه قسمتی «رفقای آمریکایی»

مجموعه چهار قسمتی «انجمن»

مجموعه سه قسمتی «تمام مردان رئیس جمهور»

مجموعه چهار قسمتی «شاه و وزیر»

فیلم سینمایی «پایان امپراتور»

نویسنده:

مجموعه سه قسمتی «رفقای آمریکایی»

مجموعه چهار قسمتی «انجمن»

مجموعه سه قسمتی «تمام مردان رئیس جمهور»

فیلمنامه داستانی «راه»

فیلمنامه داستانی مجموعه «دالان»

فیلمنامه سینمایی داستانی «یک دزدی ایدئولوژیک»

فیلمنامه داستانی «زندگی، رویا»

فیلمنامه مجموعه انیمیشن «سلطان»

آثار مرتبط

اخبار مرتبط