رفقای امریکایی

رفقای امریکایی

رفقای امریکایی

رفقای امریکایی

با پیروزی انقلاب اسلامی، موج خمینی گرایی در میان مسلمانان جهان، سبب پدید آمدن جنبش هایی علیه حکومت های دیکتاتوری می گردد؛ تا آنکه ریگان وارد کاخ سفید می شود و برای مقابله با این مسئله، پروژه ی اسلام هراسی را کلید می زند.

مجموعه مستند سه قسمتی «رفقای امریکایی» به این ماجرا می پردازد.

عوامل