سهیلا پورمحمدی

سهیلا پورمحمدی

1363
سهیلا پورمحمدی
آموخته ها و تجربه ها

كارشناسی رشته مديريت فرهنگی

فارغ التحصيل انجمن سينمای جوانان

فعالیت در زمینه های کارگردانی و مستندسازی و …

پرونده هنری

کارگردان:

مستندهای:

مسلخ زيتون

جنگل خوس

سيد يونس

اينجا تعطيل نيست

فرمانده صادق

پرنده افلاک

مهاجران

تحسین شده برای

مستند «پرنده افلاک»:

جايزه اول و تنديس در بخش نگاه مخاطبين از جشنواره تلویزیونی مستند

تنديس بهترين مستند از جشنواره بين المللی ياس

مستند «مهاجران»:

نامزدی در جشنواره تلویزیونی مستند در بخش اصلی مسابقه

آثار مرتبط

اخبار مرتبط