مهاجران

مهاجران

مستند مهاجران، روایت جوانی به نام محسن بهاری، کشاورزی روستایی در گیلان است که به ساخت و سازهای مهاجرین شهری در روستایش اعتراض می‌کند.

عوامل