به توان داخل

مستند به روایت داخل، روایتی از فعالیت ها و پژوهش های شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری در استان یزد است.

عوامل