بارش خورشید

تماشای مستند در...

مستند بارش خورشید به بررسی وضعیت انرژی خورشیدی در ایران به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی می پردازد.

عوامل