بر بلندای صخره ها

بر بلندای صخره ها

بر بلندای صخره ها

بر بلندای صخره ها

مستند بر بلندای صخره ها به مبارزات شهید «صمد بوستانی» با گروهک های تروریستی غرب کشور می پردازد.

عوامل