تولد سرد

تولد سرد

کودکی در روستایی در خراسان به نحو عجیبی به دنیا می آید.

مستند تولد سرد به ماجرای تولد این کودک می پردازد.

عوامل