مادر

مادر

مادر

مادر

داعش به شهر حمله کرده و مادری نتوانسته به کمک دخترش بیاید…

عوامل