درخت زیتون سعد

درخت زیتون سعد

درخت زیتون سعد

درخت زیتون سعد

در سوریه هر کودکی که به دنیا می آید یک درخت زیتون به نام آن می کارند…

این فیلم کوتاه، داستانی از زندگی کودکان در میان معرکه جنگ سوریه است.

عوامل