زخم صلیب

«زخم صلیب» روایتی از خانواده های شهدا در «اصقیل بی» شهر کوچک مسیحی نشین در حاشیه استان «حما» در سوریه است؛ شهری که مردهایش شجاعت عیسی مسیح (ع) و زن هایش صبر مریم مقدس (س) را به ارث برده اند؛ در سراسر این شهر کوچک، مردمانش قصه عشق را برایت زمزمه می کنند.

عوامل