شیرجان

تماشای مستند در...

شیرجان یا همان شیرمحمد طاطار از مسئولین منطقه ترکمن صحرا بود که محرومین آن خطه به شدت به ایشان علاقه مند بودند و شهادت ایشان ضربه سختی به آن منطقه وارد کرد.

عوامل