فوتبال علیه دشمن

فوتبال علیه دشمن

فوتبال علیه دشمن

فوتبال علیه دشمن

مستند «فوتبال علیه دشمن» به روایت تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران از دریچه فوتبال می پردازد.

عوامل