ذائقه ایرانی

ذائقه ایرانی
مستند ذائقه ایرانی، درباره 51 نوع غذایی است که ایرانی ها دوست دارند؛ طبق یک نظر سنجی انجام شده، به ترتیب عدد 1 تا 51 را به آنها داده شده و کارشناسان در مورد غذاها با توجه به اطلاعات پزشکی، تاریخچه و نوع پخت آن صحبت می کنند.

عوامل