دوران ترامپیسم

دوران ترامپیسم

دوران ترامپیسم

تماشای مستند در...

دوران ترامپیسم

در مستند دوران ترامپیسم، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی آتی و همچنین راه کار اصلی برخورد اقتصاد مقاومتی با آن پس از روی کار آمدن ترامپ برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار گرفته است.

عوامل