پژاره

«پژاره» تفکر حزینی است از مرگ و برای مرگ.

آنجا که آوا و رقص مرگ در هم تنیده می شود و پیرمرد گورتراشی را انتظار می کشند.

این مستند به خرده فرهنگ ها و رسوم اقوام لک پیرامون مرگ می پردازد.

عوامل