ابوذرها نمی میرند

ابوذرها نمی میرند

ابوذرها نمی میرند، روایت زندگی شهید سید محمدعلی رحیمی، فعال فرهنگی در هندوستان و پاکستان است، که به دست عناصر وهابی در پاکستان به شهادت رسید و قصد اتحاد مسلمانان را داشت … .

عوامل