ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

ابراهیم

مستند ابراهیم، تصویری از سه دهه فعالیت رهبر جنبش اسلامی نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی است.

عوامل