بی جا

تماشای مستند در...

مستند بی جا، روایتی از کانتینرهایی است که برای انبار شدن کالاهای تجاری و تولیدات کارخانه ها، در کنار هم قرار گرفتند؛ اما امروز عاشقانه ها، آرزوها و خنده های بسیاری از خانواده ها در آن ها تلنبار شده است…

عوامل