ساعت 6 به وقت واشینگتن

ساعت 6 به وقت واشینگتن

ساعت 6 به وقت واشینگتن

ساعت 6 به وقت واشینگتن

مستند ساعت 6 به وقت واشینگتن به تاریخ مناسبات مصر و دیگر کشورهای منطقه با اسرائیل، از ابتدای شکل گیری آن و مذاکرات کمپ دیوید و آثار آن، پرداخته است.

عوامل