میکروب دوست داشتنی

میکروب دوست داشتنی

میکروب دوست داشتنی

میکروب دوست داشتنی

مستند میکروب دوست داشتنی، نگاهی تازه دارد به جهان اسرار آمیز میکروب هایی که برای بدن انسان مفید هستند و در زندگی انسان ها تداخل ایجاد نکرده اند.

عوامل