عروس مصری

مستند عروس مصری، مروری بر زندگی و زمانه فوزیه، همسر اول محمدرضا پهلوی با نگاهی به رخدادهای ایران و مصر در آن زمان است.

عوامل