دیترویت

تماشای مستند در...

مستند دیترویت به قوانین و رویه‌ های تبعیض آمیز در ایالات متحده آمریکا علیه سیاه پوستان این کشور می پردازد.

«دیترویت» ایالتی است که بخش قابل توجهی از ساکنان آن را سیاه پوستان تشکیل می دهند و به همین علت در برنامه ریزی های دولت های گذشته و فعلی آمریکا همیشه مورد غفلت و تبعیض قرار گرفته است.

عوامل