مالکیه

مالکیه

مستندی درباره روستای مالکیه نزدیک حلب سوریه که در عرض چند روز تمام مردانشان توسط مسلحین تکفیری کشته شدند.

عوامل